Strona główna ]

Sejm Walny

Prawdziwa - Powiatowa, a nie partyjna, reprezentacja Narodu Polskiego.

Tak mocna jest państwo jak jego reprezentanci!

 Sejm Walny Królestwa Polskiego-Lehii 

A.D.1331 - A.D.2024

Od Zjazdu w Chêcinach po czasy współczesne

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

693. rocznica zwoływania królewskich Sejmów Walnych (Consilium Generale - Zjazdów Ziemskich Generalnych) 

(A.D.1331 - A.D.2024)

1331 - Zjazd w Chêcinach

CHRZEŒCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKI-LEHII

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITAS

Najjaœniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

Wielka Rzeczpospolita

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

NAJJAŒNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

SENAT KRÓLEWSKI

SEJMIKI ZIEMSKIE KRÓLEWSKIE

SEJMIKI POWIATOWE

Król Polski-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

 www.królpolski.org.pl 

www.metrykakoronna.org.pl 

www.quomodo.org.pl

AKTUALNOŒCI

 

ŒLUBY LWOWSKIE A.D.2024

odnowione w dniu 1 kwietnia A.D.2024 w Myszkowie

odnowione w dniu 1 kwietnia A.D.2024 w Sarbinowie

œLUBY LWOWSKIE A.D.2024 

 

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI

ZWOŁUJ„CE POSŁÓW ZIEMSKICH I GRODOWYCH 

oraz Urzêdników królewskich i zaproszonych Goœci

na

VI SEJM POMORZA KASZUBSKIEGO

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

 

      

w dniu 24 luty A.D.2024

OLIWA

UNIWERSAŁ - WICI 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE

na

XIV NADZW. RADÊ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

  

w dniu 20 stycznia A.D.2024

GDAŃSK OLIWA

  UNIWERSAŁ I WICI  UNIWERSAŁ II WICI  UNIWERSAŁ III WICI

ORÊDZIE KRÓLEWSKIE

Bozonarodzeniowe A.D.2023

z 24 grudnia A.D.2023

KRÓLEWSKIE ORÊDZIE

 

 

Uczestnicy XIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Senatu Królestwa Polskiego-Lehii

16 grudnia A.D.2023, Gdańsk Oliwa

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE

na

XIII NADZW. RADÊ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

  

w dniu 16 grudnia A.D.2023

GDAŃSK OLIWA

  UNIWERSAŁ I WICI  UNIWERSAŁ II WICI  UNIWERSAŁ III WICI

 

 

EDYKT KRÓLEWSKI

o

kasacie "Statutu Warckiego" A.D.2023

z dnia 23 listopada A.D.2023

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

SUMARIUSZ

XVII (LXIII) Rady Królewskiej

obradujčcej 28 paŸdziernika A.D.2023

w Płowcach

SUMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ

STANOWISKO KRÓLA POLSKI

z 7 listopada A.D.2023

W SPRAWIE WYBORÓW I OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM

z 15 paŸdziernika A.D.2023

STANOWISKO KRÓLA POLSKI-LEHII

 

 

Victoria in Jesu Christo Rex!

 KRÓLEWSKIE ŒLUBY HOMAGIALNE BRZESKIE

A.D.2023

odczytane w dniu 28-29 paŸdziernika A.D.2023

w koœciele podominikańskim pw. œw. Michała Archanioła

oraz pw. œw. Stanisława BM

w Brzeœciu Kujawskim

HOMAGIUM z 28 paŸdziernika A.D.2023    HOMAGIUM z 29 paŸdziernika A.D.2023

  

      

  

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

VETO - PROTEST WYBORCZY

w sprawie nieważnoœci wyborów z 15 paŸdziernika 2023 roku do Senatu III RP

z dnia 23 paŸdziernika  A.D.2023

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

LXIII RADÊ KRÓLEWSK„

w dniu 28 paŸdziernika A.D.2023

Płowce

 KONWOKACJA - WICI   

ORÊDZIE KRÓLEWSKIE

na Wybory Parlamentarne

oraz Ogólnokrajowe Referendum

zaplanowane na 15 paŸdziernika  A.D.2023

z 13 paŸdziernika A.D.2023

KRÓLEWSKIE ORÊDZIE

STANOWISKO KRÓLA POLSKI

z 10 paŸdziernika A.D.2023

W SPRAWIE WYBORÓW I OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM

ZARZ„DZONEGO PRZEZ III RP

na 15 paŸdziernika A.D.2023

STANOWISKO KRÓLA POLSKI-LEHII

 

 

SEJMIK GRODOWY KRAKOWSKI

30 wrzeœnia A.D.2023

Sejmik Grodowy Królewskiego Miasta Krakowa

30 wrzeœnia A.D.2023

SUMARIUSZ

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

   z 29 wrzeœnia A.D.2023

KRÓLEWSKI II PAKT DLA SENATU

  UNIWERSAŁ - KRÓLEWSKI II PAKT DLA SENATU 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

   z 19 lipca A.D.2023

KRÓLEWSKI PAKT DLA SENATU

UNIWERSAŁ - KRÓLEWSKI PAKT DLA SENATU 

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE

na

XII NADZW. RADÊ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

        

w dniu 17 czerwca A.D.2023

CEDYNIA - MORYŃ

  UNIWERSAŁ I WICI  UNIWERSAŁ II WICI  UNIWERSAŁ III WICI

 

 

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

ŒLUBY LWOWSKIE A.D.2023

w dniu 1 kwietnia A.D.2023

Puck

 

   KONWOKACJA    

ŒLUBY LWOWSKIE A.D.2023

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE

na

XI NADZW. RADÊ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

     

w dniu 25 lutego A.D.2023

GDAŃSK OLIWA

  UNIWERSAŁ I WICI  UNIWERSAŁ II WICI  UNIWERSAŁ III WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

LXII RADÊ KRÓLEWSK„

w dniu 18 stycznia A.D.2023

Warszawa

 

 KONWOKACJA    

 

EDYKT KRÓLEWSKI

o

tytulaturze króla i heraldyce królewskiej

II nowelizacja Konstytucji Płowieckiej z 20 stycznia A.D.2020

z dnia 20 stycznia A.D.2023

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

SUMARIUSZ

X NADZW. RADY SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

z dnia 10 grudnia A.D.2022

GDAŃSK OLIWA

SUMARIUSZ 

MOWA TRONOWA

NOWOROCZNA

z dnia 1 stycznia A.D.2023

wygłoszona

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

EDYKT KRÓLEWSKI

o

tytulaturze króla i heraldyce królewskiej.

z dnia 20 grudnia A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

 

SUMARIUSZ

LXI Rady Królewskiej

obradujčcej 29 paŸdziernika A.D.2022

w Płowcach

SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKICH WICI ZWOŁUJ„CYCH POSŁÓW ZIEMSKICH I GRODOWYCH 

oraz Urzêdników królewskich i zaproszonych Goœci

na

V SEJM POMORZA KASZUBSKIEGO

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

 

     

w dniu 9 sierpnia A.D.2022

ZAMEK KROKOWA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  DRUGIE WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

o œwiêtych mêczennikach 11 lipca A.D.1943;

o œwiêtej ziemi wołyńskiej.

z dnia 11 lipca A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

 

ORÊDZIE KRÓLEWSKIE

PIERWSZOTERCJALNE

na 3 maja A.D.2022

z 2 maja A.D.2022

KRÓLEWSKIE ORÊDZIE

KRÓLEWSKA PROKLAMACJA

o powołaniu do życia

Społecznego Ruchu pn.:

"Zjednoczenie Narodowe Polaków "UNITAS"

z dnia 25 kwietnia A.D.2022

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

o samorzčdowcach - kolaborantach;

o prawie stanowionym.

z dnia 19 kwietnia A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

DO

 KRÓLEWSKICH SAMORZ„DOWCÓW

z dnia 9 marca A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA

SAMORZ„DOWA 

z dnia 22 lutego A.D.2022

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

ORDYNACJA WYBORCZA

EDYKT KRÓLEWSKI

TRYBUNALSKI

z dnia 18 luty A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

DELIBERACJA KRÓLEWSKA - LARUM!

o Nowym Ustroju Polski

z 16 stycznia A.D.2022

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

DELIBERACJA KRÓLEWSKA 

KONSTYTUCYA

EDYKT KRÓLEWSKI

Myszków

23 lipca A.D.2018

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI

"CHRISTIANITAS"

KONSTYTUCYA

ORDYNACJA WYBORCZA

W KRÓLESTWIE POLSKIM-LEHII

ORDYNACJA WYBORCZA

ORDYNACJA WYBORCZA

SAMORZ„DOWA

W KRÓLESTWIE POLSKIM-LEHII

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZ„DOWA

 KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU PROJEKT KONSTYTUCJI KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU!

1. WSKRZESILIŒMY KRÓLESTWO POLSKIE - KORONÊ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

2. OBRALIŒMY KRÓLA ELEKTA - KRÓLOW„ ELEKT.

3. WYŁONILIŒMY RADÊ STANU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

4. WYŁONILIŒMY RADÊ KRÓLEWSK„ - NADZW. RADÊ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

5. WYŁONILIŒMY RADÊ WOJENN„ - RADÊ POKOJU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

6. OBRALIŒMY PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

7. OBRALIŒMY PREZYDENTA NAJJAŒNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO.

8. ZLIKWIDOWALIŒMY ORGAN "EPISKOPAT POLSKI" oraz URZ„D "PRYMAS POLSKI".

9. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA ORGAN "EPISKOPAT KRÓLESTWA POLSKIEGO" oraz URZ„D PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

10. NIE CHCEMY PARTII POLITYCZNYCH NA ZIEMIACH KORONY POLSKIEJ-LEHII, W KRÓLESTWIE POLSKIM, SZCZEGÓLNIE W SAMORZ„DACH!

11. WSKRZESZAMY SEJM WALNY, SEJMIKI ZIEMSKIE: GENERALNE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE.

12. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA: LIGÊ ŒWIÊT„ (PRZYMIERZE) "CHRISTIANITATIS".

13. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA LIGÊ NARODÓW "CHRISTIANITAS".

14. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA KONFERENCJÊ POKOJOW„ W GDAŃSKU - OLIWIE.

15. ODNAWIAMY COROCZNIE ŒLUBY LWOWSKIE INTRONIZACYJNE UZNAJ„CE MATKÊ BOŻ„ KRÓLOW„ POLSKI - KRÓLOW„ KORONY POLSKIEJ-LEHII.

16. ODNAWIAMY COROCZNIE ŒLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE UZNAJ„CE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI - KRÓLA KORONY POLSKIEJ-LEHII.

17. POWOŁALIŒMY ŒWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN i ANTYPOLONIZMU

18. WSKRZESILIŒMY elektorskie "ZJAZDY ELIT NARODOWYCH" na wzór elektorskich "ZJAZDÓW SZLACHECKICH" czasów przełomu - Gdańsk-Oliwa, Ryki, Stêżyca.

19. POŒWIÊCILIŒMY NARÓD POLSKI-LEHII NAJŒWIÊTSZEMU SERCU JEZUSA - 5 czerwca A.D.2020 - Gdańsk Wrzeszcz

20. UZNALIŒMY POSTANOWIENIA SOBORU TRYDENCKIEGO JAKO OBOWI„ZUJ„CE - 24 czerwca A.D.2020 - Parczew

21. POŒWIÊCILIŒMY NARÓD POLSKI-LEHII NAJŒWIÊTSZEMU SERCU MARYI - 8 lipca A.D.2020 - Ryki

22. OBRALIŒMY ELEKTORSKO, NA ZJAZDACH ELEKTORSKICH, PREZYDENTA in spe ORAZ V-CE PREZYDENTA in spe NAJJ. RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - 3 sierpnia A.D.2020 - Gdańsk Oliwa

23. OBRALIŒMY ELEKTORSKO, NA SEJMIE WALNYM elektorskim, PREMIERA in spe NAJJ. RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - 12 grudnia A.D.2020 - Golub-Dobrzyń

24. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA NADZWYCZAJN„ RADÊ SENATU

25. ORGANIZUJEMY COROCZNE ZJAZDY ŁÊCZYCKIE - "CLERUS & SECULARUS"

26. ORGANIZUJEMY COROCZNE ZJAZDY KATOLICKIE "CHRISTIANITATIS" - 12-14 wrzeœnia

27. UTWORZYLIŒMY "PONADPARTYJNY SAMORZ„DOWY RUCH SPOŁECZNY "RADŁO"

28. POWOŁALIŒMY RADÊ MEDYCZN„ PRZY KRÓLESTWIE POLSKIM-LEHII

29. PROMUJEMY SEJMIKI GRODOWE KASZTELAŃSKIE oraz GRODZKIE

30. PROMUJEMY RUCH "WIENIAWITÓW"

31. STARTUJEMY W WYBORACH DO SENATU III RP - "KRÓLEWSKI PAKT DLA SENATU"

32. REKOMENDUJEMY J.W. PRZEMYSŁAWA WOJCIECHA PAW NA BURMISTRZA/RADNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KÊTY  

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

JEZUS CHRYSTUS

KRÓL WSZECHŒWIATA

KRÓL KRÓLÓW - PAN PANÓW - KRÓL KORONY POLSKIEJ - KRÓL POLSKI-LEHII

KRÓL elekt KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓL elekt POLSKI-LEHII

PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO Legatus Natus

PREZYDENT NAJJAŒNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

V-CE PREZYDENT NAJJAŒNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

HETMAN WIELKI KORONNY

KANCLERZ WIELKI KORONNY

PREMIER RZ„DU J.K.M.

RADA KRÓLEWSKA - RADA WOJENNA - RADA POKOJU

dwuizbowy SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Rada Senatu Królestwa Polskiego-Lehii

Senat Królestwa Polskiego-Lehii

Izba Poselska Królestwa Polskiego-Lehii

SEJMIKI ZIEMSKIE KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII:

Generalne, Wojewódzkie, Prowincjonalne, Powiatowe

Wiece Wiejskie

Konfederacje Królewskie

 Każde królestwo wewnêtrznie skłócone pustoszeje i dom na dom siê wali.

(Łk 11,15-26)

JEZUS CHRYSTUS

Król Wszechœwiata

Król Królów - Pan Panów

Król Polski

Lachów - Lechów - Le[c]hitów - Wenedów - Sarmatów - Polaków

intronizowany na Sejmie Walnym skonfederowanym

na duchowego Króla Polski

w Niepołomicach

dnia 3 paŸdziernika A.D.2015

pod laskč marszałkowskč

Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego

w 514 rocznicê wyboru Aleksandra Jagiellończyka na Króla Polski

przez Sejm Walny w Piotrkowie

Polski - rozumianej jako sukcesora królewskiej państwowoœci:

Królów elekcyjnych z dynastii: Wiœniowieckich, Sobieskich, Leszczyńskich

oraz Królów dziedzicznych z dynastii:

Wazów - Jagiellonów - Piastów - Przemyœlidów - Popielidów - Wieniawitów - Lechów - Lachów - Le[c]hitów - Sarmatów - Leszczyńskich

oraz naszych protoplastów Wenedów

pochodzčcych od Meszek potomka Set (syna Adama i Ewy)

 

 

 

 

SEJM WALNY

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

SKONFEDEROWANY

POD LASK„ MARSZAŁKOWSK„

MARSZAŁKA

J.W. JAROSŁAWA FLORIANA KIERZNIKOWICZA

A.D.2016 - nadal

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

A.D.1493 - A.D.2024

POD WÊZŁEM

©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

 

 

  VOLUMINA LEGUM

Volumina Legum (łac. Volumina Legum. Leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae. Omniumque provinciarum annexarum, a commitiis visliciae anno 1347 celebratis usque ad ultima regni comitia - Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xiêstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należčcych na walnych seymiech koronnych od seymu wiœlickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu) – pierwszy polski zbiór prawa stanowionego, zawierajčcy zapis wszystkich przywilejów królewskich i konstytucji sejmowych od roku 1347 do 1793 (obrady sejmu grodzieńskiego).

Dzieło to powstało z inicjatywy biskupa kijowskiego Józefa Andrzeja Załuskiego. Rozpoczêli oni pracê nad chronologicznym i pełnym wydaniem polskich praw. Pierwszy tom wydano tuż przed sejmem w Warszawie 18 wrzeœnia 1732. Pierwsze szeœæ tomów, zawierajčcych prawa uchwalone do 1736, opracował i wydał w latach 1732–1739 pijarStanisław Konarski. Tom VII i VIII wydali w 1782 pijarzy. Tom IX ukazał siê w 1889 w Krakowie, nakładem Akademii Umiejêtnoœci. Umieszczono w nim konstytucje z lat 1782, 1784 i 1786 oraz cały dorobek Sejmu Czteroletniego. Tom X zawierajčcy ustawy sejmu grodzieńskiego (1793) wydano dopiero w 1952 w Poznaniu.

Jozafat Ohryzko – prawnik, wydawca i działacz polityczny podjčł siê reedycji pierwszych 8 tomów Volumina Legum w latach 1859–1860.

W okresie Ksiêstwa Warszawskiego Volumina Legum zostały uznane za zbiór autentyczny prawa polskiego. 

 

VOLUMINA LEGUM A.D.2018

 

bullet SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - LICHEŃ STARY - 16 CZERWCA A.D.2018

 

bullet SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - LICHEŃ STARY - 15 CZERWCA A.D.2018
bullet SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - GDAŃSK OLIWA - 25 KWIETNIA A.D.2018 - UCHWAŁY -  UCHWAŁY

 

 

 

 

VOLUMINA LEGUM A.D.2015

 

bullet SEJM WALNY NIEPOŁOMICE - 3-4 PADZIERNIK A.D.2015 - UCHWAŁY -  UCHWAŁY - SANCYTY SEJMU WALNEGO - NIEPOŁOMICE 2015.10.03-04
bullet SEJM WALNY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI - 14-15 LISTOPAD A.D.2015 - UCHWAŁY - UCHWAŁY-SANCYTY SEJMU WALNEGO - 2015.11.14-15 - IGNACEW
bullet SEJM WALNY STARY WIŒNICZ - 19-20 GRUDNIA A.D.2015 - UCHWAŁY -   DIARIUSZ SEJMU WALNEGO - STARY WIŒNICZ - 19-20 GRUDNIA A.D. 2015

 

 

 

 

Strona główna ]

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITATIS

REGNUM POLONIAE-LEHIAE - KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE-LEHIAE - KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

KRÓL POLSKI-LEHII

SEJM WALNY

1331-2024 © SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KONFEDERACJE GENERALNE & RUCHY & KONFERENCJE

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII:

 

2024 ©KONFEDERACJA GENERALNA TUCHOLSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2024 ©KONFEDERACJA GENERALNA CHOJNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2024 ©KONFEDERACJA GENERALNA CZŁUCHOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

 

2023 ©MIASTA NASZE KRÓLEWSKIE  - NADAL

2023 ©KONFEDERACJA GENERALNA SZCZECINIECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2023 ©SENAT KRÓLEWSKI  - NADAL

2023 ©MIASTA KRÓLEWSKIE  - NADAL

2023 ©KONFEDERACJA GENERALNA MORYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

 

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA KAZIMIERZOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA GLIWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©RUCH WIENIAWITÓW  - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA ŻARECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©RUCH SPOŁECZNY "NARODOWE ZJEDNOCZENIE POLAKÓW UNITAS" - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA KLEPARSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA MACIEJOWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

 

2021 ©KONFEDERACJA GENERALNA JAWORZNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2021 ©KONFERENCJA USTROJOWA "CONSTITUTIO CIVITATIS"  - NADAL

2021 ©SAMORZ„DOWY KRÓLEWSKI RUCH SPOŁECZNY "RADŁO"  - NADAL

2021 ©KONFEDERACJA GENERALNA DARŁOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

 

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA CEDYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA DÊBLIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RYCKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA LUBELSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADOMSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA MYSZKOWSKA SENATORSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA LEGNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA WARSZAWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA KRAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA KRUSZWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©ŒWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN - NADAL

 

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA SIERAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZIEJOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA PŁOWIECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA TOPOLSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA GŁOGOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA GLIŒNIEŃSKA ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA OPATOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA PARCZEWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA CZERSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019  - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI KORONNY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI SKARBOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI MENNICZY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©URZ„D INSTYGATORA WIELKIEGO KORONNEGO - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA POKOJOWA GDAŃSK OLIWA - NADAL

 

2018 ©ZJAZDY OLIWSKIE ELIT NARODU POLSKIEGO (SENATORSKIE) - NADAL

2018 ©KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO JASZCZURCZE IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA - NADAL

2018 ©KRÓLEWSKA AKADEMIA STANISŁAWA - KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO NAUK, LITERATURY I SZTUK PIÊKNYCH - NADAL

2018 ©COLLOQUIUM CHARITATIVUM - NADAL

2018 ©KONFEDERACJA GENERALNA GOSTYNIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018 - NADAL

 

2017 ©LIGA ŒWIÊTA CHRISTIANITATIS

2017 ©LIGA NARODÓW CHRISTIANITAS - NADAL

 

2016 ©KONFEDERACJA GENERALNA RYDZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016 - NADAL

 

2014 ©KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA SEJMU WALNEGO A.D.2014-A.D.2016

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  na 16 kwietnia A.D.2024

Copyright © 4-5 paŸdziernika 2014 - 2024  Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved

 

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2024 ©KONFEDERACJA GENERALNA TUCHOLSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2024 ©KONFEDERACJA GENERALNA CHOJNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2024 ©KONFEDERACJA GENERALNA CZŁUCHOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

 

 

DRUGI  ROK DZIAŁALNOŒCI 2023 ©MIASTA NASZE KRÓLEWSKIE  - NADAL

DRUGI  ROK DZIAŁALNOŒCI 2023 ©KONFEDERACJA GENERALNA SZCZECINIECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

DRUGI  ROK DZIAŁALNOŒCI 2023 ©SENAT KRÓLEWSKI  - NADAL

DRUGI  ROK DZIAŁALNOŒCI 2023 ©MIASTA KRÓLEWSKIE  - NADAL

DRUGI  ROK DZIAŁALNOŒCI 2023 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ MORYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2023

 

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KAZIMIERZOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GLIWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2022 ©RUCHU WIENIAWITÓW  A.D.2022

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ ŻARECKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2022 ©RUCH SPOŁECZNY "NARODOWE ZJEDNOCZENIE POLAKÓW UNITAS" A.D.2022

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KLEPARSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ MACIEJOWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

 

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2021 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ JAWORZNICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2021

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2021©KONFERENCJA USTROJOWA "CONSTITUTIO CIVITATIS"  - NADAL

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2021 ©SAMORZ„DOWY KRÓLEWSKI RUCH SPOŁECZNY "RADŁO"  - NADAL

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2021 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ DARŁOWSKIIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2021

 

PI„TY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ CEDYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2020

PI„TY  ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2020

PI„TY  ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ DÊBLIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

PI„TY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYCKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

PI„TY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ LUBELSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

PI„TY  ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADOMSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

PI„TY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ MYSZKOWSKIEJ SENATORSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

PI„TY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ LEGNICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

PI„TY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ WARSZAWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

PI„TY  ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KRAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

PI„TY  ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KRUSZWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©ŒWIATOWEGO FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN A.D.2020

 

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ SIERAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZIEJOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ PŁOWIECKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ TOPOLSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GŁOGOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GLIŒNIEŃSKIEJ ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ OPATOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ PARCZEWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ CZERSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

 

SIÓDMY ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ©ZJAZDÓW OLIWSKICH (SENATORSKICH) ELIT NARODU POLSKIEGO

SIÓDMY ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ©KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA A.D.2018

SIÓDMY ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ©KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA - KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK, LITERATURY I SZTUK PIÊKNYCH A.D.2018

SIÓDMY ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ©COLLOQUIUM CHARITATIVUM A.D.2018

SIÓDMY ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GOSTYNIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018

 

ÓSMY ROK DZIAŁALNOŒCI 2017-2020 ©LIGI NARODÓW CHRISTIANITAS A.D.2019

ÓSMY ROK DZIAŁALNOŒCI 2017-2020©LIGI ŒWIÊTEJ CHRISTIANITAS A.D.2017

 

DZIEWI„TY ROK DZIAŁALNOŒCI 2016-2020©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

2014-2016 ©KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA A.D.2014-A.D.2016

 Sejm Walny Królestwa Polskiego-Lehii 

A.D.1331 - A.D.2024

Jeœli chcesz wesprzeæ Sejm Walny i Królestwo Polskie-Lehii

możesz wpłaciæ darowiznê na rzecz:

Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

wiêcej www.quomodo.org.pl

 

Strona główna ]