Strona główna ] METRYKA KORONNA 2016 ]

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

REGNUM CHRISTIANIATAS

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO

KRÓLESTWO POLSKIE

KRÓL POLSKI WOJCIECH EDWARD I

SEJM WALNY

POD WĘZŁEM ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 www.królpolski.org.pl 

www.metrykakoronna.org.pl

ORGANIZACJA SEJMÓW WOJEWÓDZKICH I ZIEM SEJMIKOWYCH

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNIU 28 LIPCA A.D.2018

TRZEBIATÓW

PIERWSZE WICI 

ORGANIZACJA TERYTORIALNA

SEJMIKÓW ZIEMSKICH PROWINCJONALNYCH KRAJOWYCH

SEYMY POLONIJNE

 Okręgi Sejmików Prrowincjonalnych

 KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU PROJEKT KONSTYTUCJI KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU!

1. WSKRZESILIŒMY KRÓLESTWO POLSKIE.

2. OBRALIŒMY KRÓLA ELEKTA.

3. WYŁONILIŒMY RADĘ KRÓLEWSKĽ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO.

4, WYŁONILIŒMY RADĘ WOJENNĽ - POKOJU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO.

5. OBRALIŒMY PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO.

6. ZLIKWIDOWALIŒMY EPISKOPAT POLSKI

7. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA EPISKOPAT KRÓLESTWA POLSKIEGO

8. NIE CHCEMY PARTII POLITYCZNYCH NA ZIEMIACH KORONY POLSKIEJ, W KRÓLESTWIE POLSKIM!

9. WSKRZESZAMY SEJMIKI ZIEMSKIE: GENERALNE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE.

10. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA: LIGĘ ŒWIĘTĽ - PRZYMIERZE "CHRISTIANITAS".

11. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA LIGĘ NARODÓW "CHRISTIANITAS".

12. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA KONFERENCJĘ POKOJOWĽ W GDAŃSKU - OLIWIE.

13. ODNAWIAMY COROCZNIE ŒLUBY LWOWSKIE INTRONIZACYJNE MATKĘ BOŻĽ NA KRÓLOWĽ POLSKI - KRÓLOWĽ KORONY POLSKIEJ.

14. ODNAWIAMY COROCZNIE ŒLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI - KRÓLA KORONY POLSKIEJ.

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

JEZUS CHRYSTUS

KRÓL WSZECHŒWIATA

KRÓL KRÓLÓW - PAN PANÓW - KRÓL KORONY POLSKIEJ - KRÓL POLSKI

KRÓL KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

KRÓL POLSKI

PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO Legatus Natus

RADA KRÓLEWSKA - RADA WOJENNA - RADA POKOJU

SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO

Senat Królestwa Polskiego

Izba Poselska Królestwa Polskiego

SEJMIKI ZIEMSKIE KRÓLESTWA POLSKIEGO:

Generalne, Wojewódzkie, Prowincjonalne, Powiatowe, Grodzkie

Wiece Wiejskie

 Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.

(Łk 11,15-26)

JEZUS CHRYSTUS

Król Wszechœwiata

Król Polski - Lechów - Lachów - Wenedów

intronizowany na Sejmie Walnym skonfederowanym

w Niepołomicach

pod laskš marszałkowskš

Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego

w 514 rocznicę wyboru Aleksandra Jagiellończyka na Króla Polski

przez Sejm Walny w Piotrkowie

dnia 3 paŸdziernika A.D.2015

na duchowego Króla Polski

Polski - rozumianej jako sukcesora królewskiej państwowoœci:

Królów elekcyjnych z dynastii: Wiœniowieckich, Sobieskich, Leszczyńskich

oraz Królów dziedzicznych z dynastii:

Wazów Jagiellonów - Piastów - Przemyœlidów - Popielidów - Wieniawitów - Lechów - Lachów

oraz naszych protoplastów Wenedów

pochodzšcych od Meszek potomka Set (syna Adama i Ewy)

 

 

 

 

SEJM WALNY

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

SKONFEDEROWANY

POD LASKĽ MARSZAŁKOWSKĽ

MARSZAŁKA

J.W. JAROSŁAWA KIERZNIKOWICZA

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

POD WĘZŁEM

ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

 

METRYKA KORONNA 2016

 

 

  METRYKA KRÓLESTWA POLSKIEGO - Metrica Regni Poloniae

Metryka Koronna, pełna nazwa Metryka Królestwa Polskiego (łac. Metrica Regni Poloniae) – w dawnej Polsce księgi wpisów akt, dokumentów i listów wychodzšcych z kancelarii monarchy prowadzone od poczštków XV wieku do 1795 roku.

Najstarsza znana księga Metryki Koronnej pochodzi z roku 1447. Księgi metryki dzieliły się w zależnoœci od podmiotu prowadzšcego na kanclerskie i podkanclerskie. Nie było między nimi różnic merytorycznych, tak jak nie było rozdzielenia zakresu obowišzków pomiędzy kanclerzem a podkanclerzym. Wpisu dokonywano do księgi tego dygnitarza, którego kancelaria sporzšdziła dokument. Robili to pracujšcy w kancelariach powyższych urzędników zaprzysiężeni pisarze. Ich praca polegała na skopiowaniu do metryki dokumentu w całoœci. Wtedy gdy dokonywano jednoczeœnie wpisu kilku dokumentów o tej samej treœci (np. indywidualne przywileje), jeden wpisywano w całoœci, a z pozostałych tworzono regesty.

Poczštkowo nie wszystkie dokumenty były oblatowane w księgach, ale wraz z upływem czasu zwyczaj wpisywania dokumentów do Metryki Koronnej przerodził się w obowišzek. Wraz z rozwojem organizacji państwa wzrastał też zakres spraw objętych wpisami.

www.metrykakoronna.org.pl

 

Strona główna ] METRYKA KORONNA 2016 ]

CHRISTIANITAS

REGNUM POLONIAE - KRÓLESTWO POLSKIE

KRÓL POLSKI

SEJM WALNY

2014 Š SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO

KONFEDERACJE

 

2018 ŠKONFEDERACJA GENERALNA GOSTYNIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018-NADAL

2016 ŠKONFEDERACJA GENERALNA RYDZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016-NADAL

2014 ŠKONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA SEJMU WALNEGO A.D.2014-A.D.2016

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  17 lipca A.D.2018

Copyright Š 2014-2018  Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved

PIERWSZY ROK TRWANIA 2018 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ GOSTYNIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018

TRZECI ROK TRWANIA 2016-2018ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

2014-2016 ŠKONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA A.D.2014

 Sejm Walny

Jeœli chcesz wesprzeć Sejm Walny i Królestwo Polskie

możesz wpłacić darowiznę na rzecz:

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

 Nr konta bankowego: 81 1540 1014 2079 2703 7661 0001

 

Strona główna ] METRYKA KORONNA 2016 ]