Strona główna ] METRYKA KORONNA 2016 ]

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

691 lat zwoływania królewskich Sejmów Walnych

(A.D.1331 - A.D.2022)

1331 - Zjazd w Chêcinach

CHRZEŒCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKI-LEHII

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITAS

Najjaœniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

NAJJAŒNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓL POLSKI-LEHII

Leh XI Wojciech Edward I

 www.królpolski.org.pl 

www.metrykakoronna.org.pl 

www.quomodo.org.pl

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE

na

I SENAT MAŁOPOLSKI

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

     

w dniu 27 listopada A.D.2022

KRAKÓW

  UNIWERSAŁ - WICI 

 

 

SUMARIUSZ

LXI Rady Królewskiej

obradujčcej 29 paŸdziernika A.D.2022

w Płowcach

SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKICH WICI ZWOŁUJ„CYCH POSŁÓW ZIEMSKICH I GRODOWYCH 

oraz Urzêdników królewskich i zaproszonych Goœci

na

I SEJM MAŁOPOLSKI-LACHII

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

     

w dniu 8 paŸdziernika A.D.2022

KRAKÓW

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  DRUGIE WICI

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKICH WICI ZWOŁUJ„CYCH POSŁÓW ZIEMSKICH I GRODOWYCH 

oraz Urzêdników królewskich i zaproszonych Goœci

na

V SEJM POMORZA KASZUBSKIEGO

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

 

     

w dniu 9 sierpnia A.D.2022

ZAMEK KROKOWA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  DRUGIE WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

o œwiêtych mêczennikach 11 lipca A.D.1943;

o œwiêtej ziemi wołyńskiej.

z dnia 11 lipca A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE SENATORÓW WIÊKSZYCH

oraz Urzêdników królewskich i zaproszonych Goœci

na

IX NADZWYCZAJN„

RADÊ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

     

W dniu 11 czerwca A.D.2022

CEDYNIA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  DRUGIE WICI

ORÊDZIE KRÓLEWSKIE

PIERWSZOTERCJALNE

na 3 maja A.D.2022

z 2 maja A.D.2022

KRÓLEWSKIE ORÊDZIE

KRÓLEWSKA PROKLAMACJA

o powołaniu do życia

Społecznego Ruchu pn.:

"Zjednoczenie Narodowe Polaków "UNITAS"

z dnia 25 kwietnia A.D.2022

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

o samorzčdowcach - kolaborantach;

o prawie stanowionym.

z dnia 19 kwietnia A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

DO

 KRÓLEWSKICH SAMORZ„DOWCÓW

z dnia 9 marca A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA

SAMORZ„DOWA 

z dnia 22 lutego A.D.2022

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

ORDYNACJA WYBORCZA

EDYKT KRÓLEWSKI

TRYBUNALSKI

z dnia 18 luty A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE SENATORÓW WIÊKSZYCH

oraz Urzêdników królewskich i zaproszonych Goœci

na

VIII NADZWYCZAJN„

RADÊ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO LEHII

     

 

W DNIU 25 lutego A.D.2022

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

KRÓLEWSKIE NOMINACJE

z 7 lutego A.D.2022

wydane

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

DELIBERACJA KRÓLEWSKA 

DELIBERACJA KRÓLEWSKA - LARUM!

o Nowym Ustroju Polski

z 16 stycznia A.D.2022

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

DELIBERACJA KRÓLEWSKA 

KONSTYTUCYA

EDYKT KRÓLEWSKI

Myszków

23 lipca A.D.2018

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI

"CHRISTIANITAS"

KONSTYTUCYA

ORDYNACJA WYBORCZA

W KRÓLESTWIE POLSKIM-LEHII

ORDYNACJA WYBORCZA

ORDYNACJA WYBORCZA

SAMORZ„DOWA

W KRÓLESTWIE POLSKIM-LEHII

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZ„DOWA

 KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU PROJEKT KONSTYTUCJI KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU!

1. WSKRZESILIŒMY KRÓLESTWO POLSKIE - KORONÊ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

2. OBRALIŒMY KRÓLA ELEKTA - KRÓLOW„ ELEKT.

3. WYŁONILIŒMY RADÊ STANU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

4. WYŁONILIŒMY RADÊ KRÓLEWSK„ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

5. WYŁONILIŒMY RADÊ WOJENN„ - RADÊ POKOJU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

6. OBRALIŒMY PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

7. OBRALIŒMY PREZYDENTA NAJJAŒNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO.

8. ZLIKWIDOWALIŒMY ORGAN "EPISKOPAT POLSKI" oraz URZ„D "PRYMAS POLSKI".

9. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA ORGAN "EPISKOPAT KRÓLESTWA POLSKIEGO" oraz URZ„D PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

10. NIE CHCEMY PARTII POLITYCZNYCH NA ZIEMIACH KORONY POLSKIEJ-LEHII, W KRÓLESTWIE POLSKIM, SZCZEGÓLNIE W SAMORZ„DACH!

11. WSKRZESZAMY SEJM WALNY, SEJMIKI ZIEMSKIE: GENERALNE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE.

12. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA: LIGÊ ŒWIÊT„ (PRZYMIERZE) "CHRISTIANITATIS".

13. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA LIGÊ NARODÓW "CHRISTIANITAS".

14. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA KONFERENCJÊ POKOJOW„ W GDAŃSKU - OLIWIE.

15. ODNAWIAMY COROCZNIE ŒLUBY LWOWSKIE INTRONIZACYJNE MATKÊ BOŻ„ NA KRÓLOW„ POLSKI - KRÓLOW„ KORONY POLSKIEJ-LEHII.

16. ODNAWIAMY COROCZNIE ŒLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI - KRÓLA KORONY POLSKIEJ-LEHII.

17. POWOŁALIŒMY ŒWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN

18. WSKRZESILIŒMY elektorskie "ZJAZDY ELIT NARODOWYCH" na wzór elektorskich "ZJAZDÓW SZLACHECKICH" czasów przełomu - Gdańsk-Oliwa, Ryki, Stêżyca.

19. POŒWIÊCILIŒMY NARÓD POLSKI-LEHII NAJŒWIÊTSZEMU SERCU JEZUSA - 5 czerwca A.D.2020 - Gdańsk Wrzeszcz

20. UZNALIŒMY POSTANOWIENIA SOBORU TRYDENCKIEGO JAKO OBOWI„ZUJ„CE - 24 czerwca A.D.2020 - Parczew

21. POŒWIÊCILIŒMY NARÓD POLSKI-LEHII NAJŒWIÊTSZEMU SERCU MARYI - 8 lipca A.D.2020 - Ryki

22. OBRALIŒMY ELEKTORSKO, NA ZJAZDACH ELEKTORSKICH, PREZYDENTA in spe ORAZ V-CE PREZYDENTA in spe NAJJ. RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - 3 sierpnia A.D.2020 - Gdańsk Oliwa

23. OBRALIŒMY ELEKTORSKO, NA SEJMIE WALNYM elektorskim, PREMIERA in spe NAJJ. RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - 12 grudnia A.D.2020 - Golub-Dobrzyń

24. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA NADZWYCZAJN„ RADÊ SENATU

25. ORGANIZUJEMY COROCZNE ZJAZDY ŁÊCZYCKIE - "CLERUS & SECULARUS"

26. ORGANIZUJEMY COROCZNE ZJAZDY KATOLICKIE "CHRISTIANITATIS" - 12-14 wrzeœnia

27. UTWORZYLIŒMY "PONADPARTYJNY SAMORZ„DOWY RUCH SPOŁECZNY "RADŁO"

28. POWOŁALIŒMY RADÊ MEDYCZN„ PRZY KRÓLESTWIE POLSKIM-LEHII

29. POWOŁUJEMY SEJMIKI GRODOWE KASZTELAŃSKIE

30. RUCH "WIENIAWITÓW"

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

JEZUS CHRYSTUS

KRÓL WSZECHŒWIATA

KRÓL KRÓLÓW - PAN PANÓW - KRÓL KORONY POLSKIEJ - KRÓL POLSKI-LEHII

KRÓL elekt KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓL elekt POLSKI-LEHII

PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO Legatus Natus

PREZYDENT NAJJAŒNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

V-CE PREZYDENT NAJJAŒNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

HETMAN WIELKI KORONNY

KANCLERZ WIELKI KORONNY

PREMIER RZ„DU J.K.M.

RADA KRÓLEWSKA - RADA WOJENNA - RADA POKOJU

dwuizbowy SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Rada Senatu Królestwa Polskiego-Lehii

Senat Królestwa Polskiego-Lehii

Izba Poselska Królestwa Polskiego-Lehii

SEJMIKI ZIEMSKIE KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII:

Generalne, Wojewódzkie, Prowincjonalne, Powiatowe

Wiece Wiejskie

Konfederacje Królewskie

 Każde królestwo wewnêtrznie skłócone pustoszeje i dom na dom siê wali.

(Łk 11,15-26)

JEZUS CHRYSTUS

Król Wszechœwiata

Król Królów - Pan Panów

Król Polski

Lachów - Lechów - Le[c]hitów - Wenedów - Sarmatów - Polaków

intronizowany na Sejmie Walnym skonfederowanym

na duchowego Króla Polski

w Niepołomicach

dnia 3 paŸdziernika A.D.2015

pod laskč marszałkowskč

Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego

w 514 rocznicê wyboru Aleksandra Jagiellończyka na Króla Polski

przez Sejm Walny w Piotrkowie

Polski - rozumianej jako sukcesora królewskiej państwowoœci:

Królów elekcyjnych z dynastii: Wiœniowieckich, Sobieskich, Leszczyńskich

oraz Królów dziedzicznych z dynastii:

Wazów - Jagiellonów - Piastów - Przemyœlidów - Popielidów - Wieniawitów - Lechów - Lachów - Le[c]hitów - Sarmatów - Leszczyńskich

oraz naszych protoplastów Wenedów

pochodzčcych od Meszek potomka Set (syna Adama i Ewy)

 

 

 

 

SEJM WALNY

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

SKONFEDEROWANY

POD LASK„ MARSZAŁKOWSK„

MARSZAŁKA

J.W. JAROSŁAWA KIERZNIKOWICZA

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

POD WÊZŁEM

©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

METRYKA KORONNA 2016

 

 

  METRYKA KRÓLESTWA POLSKIEGO - Metrica Regni Poloniae

Metryka Koronna, pełna nazwa Metryka Królestwa Polskiego (łac. Metrica Regni Poloniae) – w dawnej Polsce ksiêgi wpisów akt, dokumentów i listów wychodzčcych z kancelarii monarchy prowadzone od poczčtków XV wieku do 1795 roku.

Najstarsza znana ksiêga Metryki Koronnej pochodzi z roku 1447. Ksiêgi metryki dzieliły siê w zależnoœci od podmiotu prowadzčcego na kanclerskie i podkanclerskie. Nie było miêdzy nimi różnic merytorycznych, tak jak nie było rozdzielenia zakresu obowičzków pomiêdzy kanclerzem a podkanclerzym. Wpisu dokonywano do ksiêgi tego dygnitarza, którego kancelaria sporzčdziła dokument. Robili to pracujčcy w kancelariach powyższych urzêdników zaprzysiêżeni pisarze. Ich praca polegała na skopiowaniu do metryki dokumentu w całoœci. Wtedy gdy dokonywano jednoczeœnie wpisu kilku dokumentów o tej samej treœci (np. indywidualne przywileje), jeden wpisywano w całoœci, a z pozostałych tworzono regesty.

Poczčtkowo nie wszystkie dokumenty były oblatowane w ksiêgach, ale wraz z upływem czasu zwyczaj wpisywania dokumentów do Metryki Koronnej przerodził siê w obowičzek. Wraz z rozwojem organizacji państwa wzrastał też zakres spraw objêtych wpisami.

www.metrykakoronna.org.pl

 

Strona główna ] METRYKA KORONNA 2016 ]

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITATIS

REGNUM POLONIAE-LEHIAE - KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

KRÓL POLSKI-LEHII

SEJM WALNY

1331-2022 © SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KONFEDERACJE GENERALNE & RUCHY & KONFERENCJE

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII:

 

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA KAZIMIERZOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA GLIWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©RUCH WIENIAWITÓW  - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA ŻARECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©RUCH SPOŁECZNY "NARODOWE ZJEDNOCZENIE POLAKÓW UNITAS" - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA KLEPARSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA MACIEJOWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

 

2021 ©KONFEDERACJA GENERALNA JAWORZNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2021 ©KONFERENCJA USTROJOWA "CONSTITUTIO CIVITATIS"  - NADAL

2021 ©SAMORZ„DOWY KRÓLEWSKI RUCH SPOŁECZNY "RADŁO"  - NADAL

2021 ©KONFEDERACJA GENERALNA DARŁOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

 

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA CEDYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA DÊBLIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RYCKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA LUBELSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADOMSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA MYSZKOWSKA SENATORSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA LEGNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA WARSZAWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA KRAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA KRUSZWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©ŒWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN - NADAL

 

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA SIERAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZIEJOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA PŁOWIECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA TOPOLSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA GŁOGOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA GLIŒNIEŃSKA ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA OPATOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA PARCZEWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA CZERSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019  - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI KORONNY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI SKARBOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI MENNICZY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©URZ„D INSTYGATORA WIELKIEGO KORONNEGO - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA POKOJOWA GDAŃSK OLIWA - NADAL

 

2018 ©ZJAZDY OLIWSKIE ELIT NARODU POLSKIEGO (SENATORSKIE) - NADAL

2018 ©KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO JASZCZURCZE IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA - NADAL

2018 ©KRÓLEWSKA AKADEMIA STANISŁAWA - KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO NAUK, LITERATURY I SZTUK PIÊKNYCH - NADAL

2018 ©COLLOQUIUM CHARITATIVUM - NADAL

2018 ©KONFEDERACJA GENERALNA GOSTYNIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018 - NADAL

 

2017 ©LIGA ŒWIÊTA CHRISTIANITATIS

2017 ©LIGA NARODÓW CHRISTIANITAS - NADAL

 

2016 ©KONFEDERACJA GENERALNA RYDZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016 - NADAL

 

2014 ©KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA SEJMU WALNEGO A.D.2014-A.D.2016

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  8 grudnia A.D.2022

Copyright © 4-5 paŸdziernika 2014 - 2022  Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved

 

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KAZIMIERZOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GLIWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2022 ©RUCHU WIENIAWITÓW  A.D.2022

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ ŻARECKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2022 ©RUCH SPOŁECZNY "NARODOWE ZJEDNOCZENIE POLAKÓW UNITAS" A.D.2022

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KLEPARSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ MACIEJOWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

 

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2021 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ JAWORZNICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2021

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2021©KONFERENCJA USTROJOWA "CONSTITUTIO CIVITATIS"  - NADAL

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2021 ©SAMORZ„DOWY KRÓLEWSKI RUCH SPOŁECZNY "RADŁO"  - NADAL

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2021 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ DARŁOWSKIIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2021

 

TRZECI  ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ CEDYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2020

TRZECI  ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2020

TRZECI  ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ DÊBLIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYCKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ LUBELSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

TRZECI  ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADOMSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

TRZECI  ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ MYSZKOWSKIEJ SENATORSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

TRZECI  ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ LEGNICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ WARSZAWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

TRZECI  ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KRAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

TRZECI  ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KRUSZWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©ŒWIATOWEGO FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN A.D.2020

 

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ SIERAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZIEJOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ PŁOWIECKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ TOPOLSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GŁOGOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GLIŒNIEŃSKIEJ ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ OPATOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ PARCZEWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ CZERSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

 

PI„TY ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ©ZJAZDÓW OLIWSKICH (SENATORSKICH) ELIT NARODU POLSKIEGO

PI„TY ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ©KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA A.D.2018

PI„TY ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ©KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA - KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK, LITERATURY I SZTUK PIÊKNYCH A.D.2018

PI„TY ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ©COLLOQUIUM CHARITATIVUM A.D.2018

PI„TY ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GOSTYNIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018

 

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2017-2020 ©LIGI NARODÓW CHRISTIANITAS A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2017-2020©LIGI ŒWIÊTEJ CHRISTIANITAS A.D.2017

 

SIÓDMY ROK DZIAŁALNOŒCI 2016-2020©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

2014-2016 ©KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA A.D.2014-A.D.2016

 Sejm Walny Królestwa Polskiego-Lehii 

A.D.1331 - A.D.2022

Jeœli chcesz wesprzeæ Sejm Walny i Królestwo Polskie-Lehii

możesz wpłaciæ darowiznê na rzecz:

Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

wiêcej www.quomodo.org.pl

 

Strona główna ] METRYKA KORONNA 2016 ]